Specialstraffrätt

Specialstraffrätt

Specialstraffrätt – Specialstraffrätt är den del av den straffrättsliga lagstiftningen som inte upptagits i brottsbalken eller den därtill tillhörande lagstiftningen. Exempel på specialstraffrätt är brott mot tullföreskrifter samt trafik- och skattebrott.

LÄS MER →
Snyltning

Snyltning

Snyltning – Snyltning innebär att man utan att betala för sig begagnar sig av transport, förtäring, husrum, tillträde till föreställning eller annat dylikt som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning.

LÄS MER →
Slutligt beslut

Slutligt beslut

Slutligt beslut – Slutligt beslut är ett beslut genom vilket en domstol avslutar sin behandling av ett mål. Exempel på slutliga beslut är beslut om avskrivning eller avvisning av ett ärende.

LÄS MER →
Skiljeavtal

Skiljeavtal

Skiljeavtal – Skiljeavtal är ett avtal mellan två avtalsparter om att eventuella framtida tvister skall avgöras av skiljemän istället för av domstol.

LÄS MER →

Rättssubjekt

Rättssubjekt – Ett rättssubjekt är en juridisk person med rättslig handlingsförmåga.

LÄS MER →
Rättsstat

Rättsstat

Rättsstat – En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. I en rättsstat är alla samhällsorgan skyldiga att följa gällande lagar och förordningar. Robert von Mohl var den som myntade uttrycket ”rättsstat”. Motsatsen till rättsstat är polisstat, där den enskildes rättigheter inte är skyddade mot makthavarens godtycke.

LÄS MER →
Rättsobjekt

Rättsobjekt

Rättsobjekt – Ett rättsobjekt är föremålet för en rättighet.

LÄS MER →

Rättsligt fel

Rättsligt fel – Ett rättsligt fel föreligger om köparens rätt till fastigheten är begränsad eller att hans möjlighet att använda fastigheten är inskränkt och köparen inte haft anledning att räkna med detta vid köpet.

LÄS MER →
Rättshandling

Rättshandling

Rättshandling – En rättshandling är en förklaring eller handling som medför rättsliga konsekvenser. Exempelvis utgör testamente en rättshandling vari en person manifesterar till vem dennes egendom ska tillfalla vid dennes död.

LÄS MER →

Rättslig handlingsförmåga

Rättslig  handlingsförmåga – Med rättslig handlingsförmåga menas en persons förmåga att själv kunna företa rättshandlingar som exempelvis att ingå avtal, sätta sig i skuld osv.

LÄS MER →