Rättslig handlingsförmåga

Rättslig  handlingsförmåga – Med rättslig handlingsförmåga menas en persons förmåga att själv kunna företa rättshandlingar som exempelvis att ingå avtal, sätta sig i skuld osv.

LÄS MER →
Rättshabilitet

Rättshabilitet

Rättshabilitet – Rättshabilitet är detsamma som rättslig handlingsförmåga.

LÄS MER →
Legatarie

Legatarie

Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får en bestämd sak. Läs mer om legatarie och testamente på Arv och Testamente.

LÄS MER →
Rättsfaktum

Rättsfaktum

Rättsfaktum – Rättsfaktum är försatsen i en rättsregel som uttrycker de sakförhållanden som utgör förutsättningen för att en rättsregels rättsföljder skall tillämpas. Rättsfaktum består av ett faktum eller flera fakta och konsekvensen av detta faktum eller dessa fakta leder till en rättsföljd. Exempelvis: Om någon slår en annan person är det ett faktum …

LÄS MER →
Rättegångsmissbruk

Rättegångsmissbruk

Rättegångsmissbruk – Rättegångsmissbruk är förseelse under rättegång. Exempel på rättegångsmissbruk är då part mot bättre vetande inleder rättegång i tvistemål eller då ombud genom otillbörlig åtgärd förhalar en rättegång.

LÄS MER →
Rättegångskostnad

Rättegångskostnad

Rättegångskostnad – Rättegångskostnad är de kostnader som en rättegång medför i form av bland annat arvode till ombud och ersättning till vittnen.

LÄS MER →
Rättegångshinder

Rättegångshinder

Rättegångshinder – Ett rättegångshinder innebär att ett visst mål inte får tas upp till sakprövning. Ett exempel på rättegångshinder är att domstolen inte är rätt forum.

LÄS MER →
Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse – Brott i samband med rättegång. Ett exempel på rättegångsförseelse är om en part under en förhandling uttalar sig otillbörligt eller kränkande om den andra parten.

LÄS MER →
Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt – En rättegångsfullmakt är en fullmakt för ombud att föra annans talan i domstol.

LÄS MER →
Rättegångsfel

Rättegångsfel

Rättegångsfel – Ett rättegångsfel är ett formellt fel av domstol under rättegång.

LÄS MER →