Rättshandling

Rättshandling

Rättshandling – En rättshandling är en förklaring eller handling som medför rättsliga konsekvenser. Exempelvis utgör testamente en rättshandling vari en person manifesterar till vem dennes egendom ska tillfalla vid dennes död.

LÄS MER →

Rättslig handlingsförmåga

Rättslig  handlingsförmåga – Med rättslig handlingsförmåga menas en persons förmåga att själv kunna företa rättshandlingar som exempelvis att ingå avtal, sätta sig i skuld osv.

LÄS MER →
Rättshabilitet

Rättshabilitet

Rättshabilitet – Rättshabilitet är detsamma som rättslig handlingsförmåga.

LÄS MER →
Rättsgrund

Rättsgrund

Rättsgrund – Rättsgrund är en rättsregels grund. Ibland synonymt med rättsfaktum.

LÄS MER →
Legatarie

Legatarie

Legatarie – En legatarie är en testamentstagare som får en bestämd sak. Läs mer om legatarie och testamente på Arv och Testamente.

LÄS MER →
Rättsfall

Rättsfall

Rättsfall – Rättsfall är en rättstvist avgjord i domstol. Ett rättsfall kan ha prejudicerande verkan.

LÄS MER →
Rättegångsmissbruk

Rättegångsmissbruk

Rättegångsmissbruk – Rättegångsmissbruk är förseelse under rättegång. Exempel på rättegångsmissbruk är då part mot bättre vetande inleder rättegång i tvistemål eller då ombud genom otillbörlig åtgärd förhalar en rättegång.

LÄS MER →
Rättegångskostnad

Rättegångskostnad

Rättegångskostnad – Rättegångskostnad är de kostnader som en rättegång medför i form av bland annat arvode till ombud och ersättning till vittnen.

LÄS MER →
Rättegångshinder

Rättegångshinder

Rättegångshinder – Ett rättegångshinder innebär att ett visst mål inte får tas upp till sakprövning. Ett exempel på rättegångshinder är att domstolen inte är rätt forum.

LÄS MER →
Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse – Brott i samband med rättegång. Ett exempel på rättegångsförseelse är om en part under en förhandling uttalar sig otillbörligt eller kränkande om den andra parten.

LÄS MER →