Rättegångsmissbruk

Rättegångsmissbruk

Rättegångsmissbruk – Rättegångsmissbruk är förseelse under rättegång. Exempel på rättegångsmissbruk är då part mot bättre vetande inleder rättegång i tvistemål eller då ombud genom otillbörlig åtgärd förhalar en rättegång.

LÄS MER →
Rättegångskostnad

Rättegångskostnad

Rättegångskostnad – Rättegångskostnad är de kostnader som en rättegång medför i form av bland annat arvode till ombud och ersättning till vittnen.

LÄS MER →
Rättegångshinder

Rättegångshinder

Rättegångshinder – Ett rättegångshinder innebär att ett visst mål inte får tas upp till sakprövning. Ett exempel på rättegångshinder är att domstolen inte är rätt forum.

LÄS MER →
Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse

Rättegångsförseelse – Brott i samband med rättegång. Ett exempel på rättegångsförseelse är om en part under en förhandling uttalar sig otillbörligt eller kränkande om den andra parten.

LÄS MER →
Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt – En rättegångsfullmakt är en fullmakt för ombud att föra annans talan i domstol.

LÄS MER →
Rättegångsfel

Rättegångsfel

Rättegångsfel – Ett rättegångsfel är ett formellt fel av domstol under rättegång.

LÄS MER →
Rättegångsbiträde

Rättegångsbiträde

Rättegångsbiträde – Rättegångsbiträde är en person som utan att vara ombud biträder part vid rättegång.

LÄS MER →
Rättegång

Rättegång

Rättegång – Rättegång är det förfarande då ett mål framläggs muntligen inför en domstol och avgörs av denna.

LÄS MER →
Rån

Rån

Rån – Rån är ett tillgreppsbrott som består i att någon stjäl med hjälp av våld mot en person eller med hot som innebär fara eller för den hotade verkar som trängande fara eller när han har begått stöld och anträffats på bar gärning och använder våld till motvärn mot den som vill ta återta det stulna. …

LÄS MER →
Rådman

Rådman

Rådman – Rådman är beteckningen på en ordinarie domare vid tingsrätt eller länsrätt.

LÄS MER →