Industritillbehör

Industritillbehör

Industritillbehör – Jordabalken definierar industritillbehör enligt följande: ”Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 1 och 2§§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Sådan egendom hör dock inte till fastigheten, om …

LÄS MER →
Nyttjanderätt

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt – Nyttjanderätt  är en rätt att bruka egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är arrende, hyra och lån av lös egendom.  

LÄS MER →
Jordabalken

Jordabalken

Jordabalken – Jordabalken utgörs av den del av lagboken som innehåller grundläggande bestämmelser på fastighetsrättens område. Jordabalken reglerar exempelvis köp, hyra och arrende av fast egendom. Läs mer om Jordabalken och fastighetsrätt! Om det bara är lagtexten du letar efter så finner du den här: Jordabalken.

LÄS MER →