Ofri grund

Ofri grund – Ofri grund är en juridisk benämning på byggnad som står på tomträtt eller arrenderad mark. Se byggnad på ofri grund.

LÄS MER →
Ohörsamhet mot ordningsmakten

Ohörsamhet mot ordningsmakten

Ohörsamhet mot ordningsmakten – Ohörsamhet mot ordningsmakten är ett brott mot allmän ordning som föreligger då den allmänna ordningen störs och polisen utan resultat uppmanar exempelvis demonstranter att lämna platsen.

LÄS MER →

OLAF

OLAF –OLAF se Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

LÄS MER →

Olaga diskriminering

Olaga diskriminering – Olaga diskriminering är ett brott mot den allmänna ordningen där en näringsidkare, anställd i allmän tjänst etc  diskriminerar en person på grund av dennes etniska eller nationella ursprung, hudfärg, ras, sexuella läggning eller tro genom att inte ge denne samma villkor som i förhållande till andra.

LÄS MER →
Olaga hot

Olaga hot

Olaga hot – ”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.” Brottsbalken, 4 …

LÄS MER →

Oligopol

Oligopol – Oligopol är när en marknad domineras av ett fåtal stora företag.

LÄS MER →

Omarrondering

Omarrondering – Omarrondering är en åtgärd varigenom man förbättrar fastighetsindelningen genom att samla ihop mindre och splittrade skogsfastigheter till en större mer sammanhållen skogsfastighet.

LÄS MER →

Omarronderingsområde

Omarronderingsområde – Omarronderingsområde innebär ett område med mycket stark ägosplittring för vilket länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen. Det är regeringen som bestämmer vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden.

LÄS MER →

Ombildning

Ombildning – Benämning på förfarandet då hyresrätt ombildas till bostadsrätt.

LÄS MER →

Ombud

Ombud – Ombud är en person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

LÄS MER →