Agenda 21

Agenda 21 – Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid FN:s Rio-konferens om hållbar utveckling 1992. Agenda 21 är en plan för hur världen skall kunna motverka miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati. Syftet med Agenda 21 är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

LÄS MER →

Agent

Agent härrör från latin agere och har betydelsen sätta i rörelse, handla. En agent är den person eller företag som utför en handling eller ett uppdrag. I näringslivet är en agent ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag.

LÄS MER →

Agio

Agio – Agio är det belopp med vilket marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet.  

LÄS MER →

Ajournera

Ajournera – Att ajournera innebär ett tillfälligt avbrytande av ett möte eller sammanträde för att återuppta det vid ett senare tillfälle.

LÄS MER →

Aktbilaga

Aktbilaga – En aktbilaga är en handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer).

LÄS MER →

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan äkta makar som förordnar att viss eller all egendom skall vara enskild egendom istället för giftorättsgods.

LÄS MER →

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad – Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt: Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten. Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning …

LÄS MER →

Aktie

Aktie – En aktie är ett bevis på andel i ett aktiebolag.

LÄS MER →

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal – Ett aktieägaravtal  är ett avtal mellan aktieägare där aktieägarna reglerar förhållandet sinsemellan.

LÄS MER →

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott – Genom ett aktieägartillskott kan aktieägare tillföra mer kapital till ett aktiebolag.

LÄS MER →