Affärsplan

Affärsplan – En affärsplan är en strukturerad beskrivning av förutsättningar och planen för att nå ett verksamhetsmål och/eller att förverkliga en affärsidé. De viktigaste delarna i affärsplanen är affärsidé, mål och vision, marknadsplan, risker och lönsamhetsbedömning.

LÄS MER →

Affärsredovisning

Affärsredovisning – Exempel på affärsredovisning är ett företags löpande bokföring och årsredovisning.

LÄS MER →

Affekt

Affekt – En person i affekt befinner sig i ett plötslig och kraftigt känslosvall.

LÄS MER →

Affektionsvärde

Affektionsvärde – Ett affektionsvärde är det värde som en sak har för en enskild person som en konsekvens av personliga förhållanden av känslomässig karaktär.

LÄS MER →

Affidavit

Affidavit – Edsvuren utsaga i rättslig angelägenhet inför myndighet.

LÄS MER →

Affinity

Affinity – Affinity betyder släktskap, närhet och samhörighet.

LÄS MER →

AFL

AFL – AFL är en förkortning av lagen om allmän försäkring.

LÄS MER →

Aga

Aga – Aga är prygel i uppfostrande syfte. Barnaga är förbjuden enligt svenska lag sedan 1979.

LÄS MER →

Äganderätt

Äganderätt – Att ärva något med äganderätt innebär att man ärver den avlidnes kvarlåtenskap och kan fritt disponera över den, förbruka den samt testamentera den vidare.

LÄS MER →

Agenda

Agenda – Agenda härrör från latinets agere som har betydelsen ”handla, verka”. Agenda används främst synonymt med dagordning i sammanträdessammanhang.

LÄS MER →