Ackreditering

Ackreditering är ett bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift. Exempelvis innebär diplomatisk ackreditering att en tjänsteman ges fullmakt att företräda sitt land i ett annat land.

LÄS MER →

Ackumulerad inkomst

Ackumulerad inkomst – Skatterättslig term som syftar på en inkomst som hänför sig till minst två år men som beskattas vid ett tillfälle.

LÄS MER →

Ackusatorisk Process

Ackusatorisk Process – Processförfarande som utmärks av att rätten intar en mindre efterforskande roll.

LÄS MER →

Acquis communautaire

Acquis communautaire – Acquis communautaire är benämningen på EU´s samlade lagstiftning och EG-domstolens domar.

LÄS MER →

Actio

Actio – Talan, framförande

LÄS MER →

Actio pauliana

Actio pauliana –  Ett romerskträttsligt begrepp som ligger till grund för möjligheten att begära återvinning vid konkurs dvs återvinningsreglerna i Konkurslagen. Se KL 4:5, den allmänna otillbörlighetsregeln.

LÄS MER →

Actio pro socio

Actio pro socio – Actio pro socio betyder en bolagsmans talan för bolagets räkning.

LÄS MER →

Actio quanti minoris

Actio quanti minoris – Ett yrkande om att få lägre pris på grund av fel i godset man köpt.

LÄS MER →

AD

AD – AD är en förkortning av Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är en så kallad specialdomstol där arbetsrättsliga tvister, dvs tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, prövas.

LÄS MER →

Ad acta

Ad acta –  är ett latinskt uttryck som betyder ”till handlingarna”. Blir en handling stämplad Ad acta så läggs den till akten utan vidare åtgärd.

LÄS MER →