Föredragningslista

Föredragningslista – En föredragningslista är en dagordning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

LÄS MER →

Föreläggande

Föreläggande – Ett föreläggande är ett krav från domstolen. Exempelvis kan domstolen förelägga någon att yttra sig över något, vilket innebär att man ska lämna ett yttrande till domstolen.

LÄS MER →

Föreningslagen

Föreningslagen – Se lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

LÄS MER →
Föreningsrätt

Föreningsrätt

Föreningsrätt – Föreningsrätt är en rättighet för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra och verka i en arbetsgivarorganisation respektive arbetstagarorganisation.

LÄS MER →

Företagsbot

Företagsbot – Bot som drabbar juridisk person. Ett företag kan således bötfällas medelst företagsbot.

LÄS MER →
Företagshypotek

Företagshypotek

Företagshypotek – Ett företagshypotek är en säkerhet för fordring i en näringsidkares lösa egendom (maskiner, varulager m.m.). Företagshypoteket uppkommer genom att företagsinteckning registreras varefter näringsidkaren överlämnar ett företagshypoteksbrev till långivaren.

LÄS MER →

Företagsinteckning

Företagsinteckning – Inteckning i företagstillgångar som exempelvis inventarier, varulager och kundfordringar.

LÄS MER →

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion – En näringsidkare med betalningssvårigheter kan efter domstolsbeslut ges möjlighet att rekonstruera sin verksamhet. Rätten utser en rekonstruktör som ska undersöka om verksamheten kan förändras så att lönsamhet kan uppnås. Rekonstruktören ska även undersöka om det finns förutsättningar för en uppgörelse med fordringsägarna s.k ackord. Läs mer om företagsrekonstruktion …

LÄS MER →

Företrädaransvar

Företrädaransvar – Företrädaransvar är personligt betalningsansvar för en juridisk persons skatteskulder.

LÄS MER →
Förfallodag

Förfallodag

Förfallodag – Förfallodag är den dag då en skuld senast skall betalas.

LÄS MER →