Fåmansföretag

Fåmansföretag – Skatterättslig term som avser aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person.

LÄS MER →

Familjehem

Familjehem – Familjehem  är en familj som tar hand om barn som inte kan bo i sina hem. Familjehem regleras i socialtjänstlagen.

LÄS MER →
Fast egendom

Fast egendom

Fast egendom – Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en egen fastighetsbeteckning. En fastighet består av ett eller flera markområden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.

LÄS MER →

Fast växelkurs

Fast växelkurs – Beteckning på ett växelkurssystem där en valuta knyts till ett annat lands valuta, till en valutakorg eller till exempelvis guld.

LÄS MER →

Fastighet

Fastighet – Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en egen fastighetsbeteckning. En fastighet består av ett eller flera markområden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.

LÄS MER →

Fastighetsbestämning

Fastighetsbestämning – Utredning för att bestämma hur gränserna går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut omfattar. Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

LÄS MER →

Fastighetsdomstol

Fastighetsdomstol – Domstol till vilken man som sakägare kan överklaga beslut som Lantmäteriet fattat vid förrättning. Det finns normalt en fastighetsdomstol i varje län.

LÄS MER →

Fastighetsinteckning

Fastighetsinteckning – Fastighetsinteckning är ett förfarande varigenom en fastighetsägare pantsätter fastighet som säkerhet för en skuld.

LÄS MER →

Fastighetsköp

Fastighetsköp – Köp av fast egendom.

LÄS MER →

Fastighetsregister

Fastighetsregister – Alla fastigheter och rättigheter som tillkommer vid en förrättning redovisas i fastighetsregistret.

LÄS MER →