Enkel borgen

Enkel borgen – Vid enkel borgen inträder borgensmannens betalningsansvar först efter att kronofogden har konstaterat att huvudgäldenären inte kan betala sin skuld. Motsats till enkel borgen är proprieborgen.

LÄS MER →

Enkelt bolag

Enkelt bolag – Bildas genom att två eller flera personer avtalar om att samarbeta i bolag. Det enkla bolaget är inte en juridisk person. Bolaget är alltså inget självständigt rättssubjekt och kan därför inte äga tillgångar, låna pengar eller föra talan i domstol. Varje bolagsman (delägare) äger sina tillgångar och …

LÄS MER →
Enskild egendom

Enskild egendom

Enskild egendom – Enskild egendom är sådan egendom som den andre maken aldrig kan göra anspråk på vid en skilsmässa. Enskild egendom kan förordnas som sådan genom äktenskapsförord, testamente eller gåva. Läs mer om enskild egendom i vår sektion för familjerätt!

LÄS MER →

Enskild firma

Enskild firma – Företagsform som innebär att en fysisk person själv driver och står för sin rörelse. Ett företag som enskild firma är inte en juridisk person och näringsidkaren är personligt ansvarig för till exempel att avtalen hålls och skulderna betalas.

LÄS MER →

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare – Enskild näringsidkare är det samma som enskild firma, dvs en företagsform som innebär att en fysisk person själv driver och står för sin rörelse.

LÄS MER →

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad – Enskild vårdnad  innebär att endast den ena föräldern har vårdnaden om ett barn. Är föräldrarna ogifta när barnet föds så blir modern automatiskt vårdnadshavare tills en anmälan till skatteverket har gjorts om att vårdnaden skall vara gemensam. Denna anmälan kan också göras i samband med att faderskapet fastställes. Enskild …

LÄS MER →

Enskilt åtal

Enskilt åtal – Åtal som inte väcks av åklagare utan av en enskild person.

LÄS MER →

Entreprenadform

Entreprenadform – Entreprenadform är ett avtal om hur ansvaret för projektering skall fördelas mellan byggherren/beställaren och entreprenörerna och hur ansvaret för entreprenadarbetet skall fördelas mellan inblandade entreprenörer.

LÄS MER →

Entreprenadhandling

Entreprenadhandling – En entreprenadhandling är de kontraktshandlingar tillsammans med alla de handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och fram till garantitidens början och som gäller för entreprenaden.

LÄS MER →

Entreprenadkontrakt

Entreprenadkontrakt – Ett entreprenadkontrakt är ett svtal mellan byggherren och en entreprenör om att utför en viss entreprenad.

LÄS MER →