Duopol

Duopol – Duopol är en marknad som består av endast två företag.

LÄS MER →

Dygnsvila

Dygnsvila – När man skall bestämma var en persons bosättnings- och folkbokföringsort skall vara,  så åkallar man den så kallade dygnsviloregeln, d v s att där en person åtnjuter sin dygnsvila där skall denne också folkboföras. Dygnsvilan är således den under dygnet längre sammanhållande vilan.

LÄS MER →

Dygnsviloregeln

Dygnsviloregeln – En persons folkbokföringsort bestäms utifrån var en person ånjuter sin längre sammanhållande dygnsvila.

LÄS MER →

E-legitimation

E-legitimation – Kan jämföras med en vanlig ID-handling. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på Internet.

LÄS MER →

EBM

EBM – Förkortning för Ekobrottsmyndigheten.

LÄS MER →

ECB

ECB – ECB är centralbank för den gemensamma valutan i Europa, euron. ECB:s huvuduppgift är att bevara eurons köpkraft och därmed prisstabiliteten i euroområdet. Euroområdet utgörs av de femton länder i Europeiska unionen som sedan 1999 infört euron. Läs mer om ECB här: ecb.int

LÄS MER →

Ed

Ed – Sanningsförsäkran som vittnen gör inför domstol.

LÄS MER →

Effektiv ränta

Effektiv ränta – Den totala kreditkostnaden inklusive avgifter angiven som årlig ränta på lånebeloppet.

LÄS MER →

Efterarv

Efterarv – Efterarv är uppskjuten arvsrätt. Ofta behåller efterlevande make hela kvarlåtenskapen och får sitta i ”orubbat bo”. När sedan den efterlevande maken avlider så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare till dennes arvingar. Denna uppskjutna arvsrätt kallas efterarv (sekundosuccession). Se även sekundosuccession samt sekundosuccessorer.

LÄS MER →

EG-domstolen

EG-domstolen – EG-domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka EU-ländernas gemensamma regelverk och att döma i tvister om hur EG-rätten skall tillämpas. Läs mer om EG-domstolen: ec.europa.eu 

LÄS MER →