Domstolssekreterare

Domstolssekreterare – En domstolssekreterare är en tjänsteman som svarar för den praktiska hanteringen av mål och ärenden i domstolen.

LÄS MER →

Domvilla

Domvilla – Domvilla är ett grovt rättegångsfel som kan anses ha påverkat domens utgång. Se även besvär över domvilla.

LÄS MER →

Dråp

Dråp – Brott som innebär ett avsiktligt dödande men som med hänsyn tagen till omständigheterna anses som mindre grovt.

LÄS MER →

Driftskostnad

Driftskostnad – Den sammanlagda kostnaden för driften av fastigheten. Exempel på driftskostnader är kostnader för el, uppvärmning, avlopp, renhållning och sophämtning.

LÄS MER →

Drivmedelsförmån

Drivmedelsförmån – Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skattepliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet. Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, d.v.s. normalt arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms. Läs mer om drivmedelsförmån här: http://www.skatteverket.se/fordigsomar/arbetsgivareinfotxt/drivmedelsforman.4.18e1b10334ebe8bc80001468.html

LÄS MER →

Dröjsmål

Dröjsmål – När en handling som överenskommits som inte sker eller sker för sent, exempelvis betalning av hyra eller en varuleverans.

LÄS MER →

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta – Dröjsmålsränta är sådan ränta som skall betalas vid dröjsmål  med betalning.

LÄS MER →

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning – Dubbelbeskattning innebär beskattning i två eller flera länder av en persons inkomst och/eller förmögenhet. Detta försöker man undvika genom dubbelbeskattningsavtal. Ett annat exempel på dubbelbeskattning är att löntagare vid köp betalar moms på varan trots att inkomsten redan är beskattad en gång.

LÄS MER →

Dubbelbeskattningsavtal

Dubbelbeskattningsavtal – Dubbelbeskattningsavtal är överenskommelser med andra stater för att undvika dubbelbeskattning.

LÄS MER →

Dubbelt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap– Medborgarskap i två länder.

LÄS MER →