Dödsrättshandling

Dödsrättshandling – En juridisk handling som upprättats enkom för att gälla sedan upphovsmannen avlidit. Testamente är en dödsrättshandling.

LÄS MER →

Dold samäganderätt

Dold samäganderätt – Makar och sambor kan ha dold samäganderätt till en fastighet som den andra maken eller sambon har ensam lagfart på. En av förutsättningarna för dold samäganderätt är att fastigheten köpts för att användas av makarna/samborna gemensamt.

LÄS MER →
Dolda fel

Dolda fel

Dolda fel – Dolda fel är fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning. Köparen har en ganska långtgående undersökningsplikt för vilken  redogörs för  nedan. Ett fel anses inte dolt om: Köparen borde upptäckt felet vid en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen …

LÄS MER →
Dolt fel

Dolt fel

Dolt fel – Ett dolt fel är ett fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning.  

LÄS MER →

Dom

Dom – En dom är en domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet.

LÄS MER →

Domförhet

Domförhet – Domförhet är det minsta antal ledamöter domstolen måsta ha för att var behörig att döma i ett mål.

LÄS MER →

Dominerande ställning

Dominerande ställning – Att ett företag har en dominerande ställning innebär att företaget har en stark ekonomisk ställning som gör att det kan hindra att en effektiv konkurrens upprätthålls på en marknad.

LÄS MER →

Domkrets

Domkrets – En domstols domkrets är det geografiska område inom vilket domstolen är behörig att ta upp mål.

LÄS MER →

Domskäl

Domskäl – Domskälen är domstolens motivering av domslutet.

LÄS MER →

Domslut

Domslut – Domslutet är rättens slutliga avgörande som resulterar i en dom.

LÄS MER →