Depositum

Depositum – Det föremål som deponeras.

LÄS MER →

Depositum irregulare

Depositum irregulare – En deposition där det som återlämnas skall vara av samma mängd och kvalitet som det som deponerades, exempelvis pengar.

LÄS MER →

Depositum regulare

Depositum regulare – En deposition där samma föremål som deponeras skall återlämnas vid exempelvis en hyresperiods slut.

LÄS MER →

Depreciering

Depreciering – Innebär att valutans värde sjunker i förhållande till andra enskilda valutor.

LÄS MER →

Derivatinstrument

Derivatinstrument – Samlingsnamn på en form av värdepapper. Syftet med derivatinstrument är ofta att hantera kurs- och ränterisker. De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer, warranter och swappar.

LÄS MER →

Descedent

Descedent – Arvinge i rakt nedstigande led, exempelvis dotterdotter.

LÄS MER →

Detaljplan

Detaljplan – En plan som innehåller bestämmelser varigenom utformningen av bebyggelse inom ett mindre område regleras. Läs mer om fastighetsrätt! 

LÄS MER →

Devalvering

Devalvering – Nedskrivning av värdet på en valuta med fast växelkurs.

LÄS MER →

Diarieföring

Diarieföring – Diarieföring är när handlingar som kommer till myndigheter registreras, diarieförs, och får en beteckning, ett diarienummer.

LÄS MER →

Diarium

Diarium – Ett diarium är ett register över allmänna handlingar hos en myndighet.

LÄS MER →