Butikstillgrepp

Butikstillgrepp –  Snatteri eller stöld i butik.

LÄS MER →

BVL

BVL – Byggnadsverkslagen

LÄS MER →

Bygganmälan

Bygganmälan – En bygganmälan är en anmälan av byggnadsarbeten till kommunens byggnadsnämnd vilken skall ske senast tre veckor före byggstart.

LÄS MER →

Byggherre

Byggherre – Någon som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbeten.

LÄS MER →

Bygglov

Bygglov – Rätt att bygga, riva eller utföra vissa markåtgärder. Bygglov ges av kommunens byggnadsnämnd. Läs mer om bygglov och förhandsbesked på Boverkets hemsida!

LÄS MER →

Byggnad

Byggnad – En byggnad är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan …

LÄS MER →

Byggnad på ofri grund

Byggnad på ofri grund – Byggnad på ofri grund är en benämning på byggnad som ägs av annan person än markägaren.

LÄS MER →

Byggnadsarea

Byggnadsarea – Den area av markytan som en byggnad upptar inklusive utkragande byggnadsdelar.

LÄS MER →

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv – Ett byggnadskreditiv är en bankkredit för löpande kostnader under byggtiden som vanligen ombildas till lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.

LÄS MER →

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden – Byggnadsnämnden är den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen.

LÄS MER →