Utlösningsrätt

Utlösningsrätt – Utlösningsrätt är en rätt för borgenär, vid exekutiv försäljning av fast egendom, att betala exekutionsfordringen och förrättningskostnaden och på så sätt förhindra att få sin egen ställning i utmätningsordningen rubbad.

LÄS MER →

Utmätning

Utmätning – Utmätning är en form av specialexekution som innebär att kronofogde tar hand om viss egendom för borgenärs räkning. Läs mer om utmätning på kronofogden.se

LÄS MER →

Utmätningsordning

Utmätningsordning – Utmätningsordning är den ordningsföljd som gäldenärens egendom tas i anspråk vid utmätning. Läs mer om utmätning på kronofogden.se

LÄS MER →

Utomobligatorisk

Utomobligatorisk – Utomobligatorisk betyder utan kontraktsförhållande.

LÄS MER →

Utpressning

Utpressning – Utpressning är ett brott som innebär att gärningsmannen med olaga tvång förmår någon annan, till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den drabbade.

LÄS MER →

Utrikesnämnden

Utrikesnämnden – Utrikesnämnden består av talmannen och nio andra riksdagsledamöter och är ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagen. Regeringen ska underrätta och samråda med utrikesnämnden om viktigare utrikespolitiska frågor. Ordförande vid nämndens sammanträden är statschefen (kungen).

LÄS MER →

Utskott

Utskott – Utskott är ett organ som en större församling utser med uppgift att förbereda ärenden inför beslut. Läs mer om utskottens arbete i riksdagen på riksdagen.se

LÄS MER →

Utslag

Utslag – Utslag är en benämning på vissa myndighets- och domstolsavgöranden. Exempelvis i lagsökningsmål.

LÄS MER →

Utsökning

Utsökning – Utsökning är tvångsvis indrivning av vanligtvis penningfordringar.

LÄS MER →

VA-lagen

VA-lagen – VA-lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (”VA-lagen”) reglerar kommunernas och brukarnas skyldigheter och rättigheter när det gäller vatten och avlopp.

LÄS MER →