Uppbörd

Uppbörd – Skatteindrivning, förfarande för att driva in skatter och avgifter.

LÄS MER →

Uppbringning

Uppbringning – Uppbringning är besittningstagande av fartyg.

LÄS MER →

Uppdragsavtal

Uppdragsavtal – Uppdragsavtal är ett arbetsavtal mellan beställare och självständig uppdragstagare.

LÄS MER →

Uppfinnarrätt

Uppfinnarrätt – Uppfinnarrätt är uppfinnarens rätt att erhålla patent för sin uppfinning.

LÄS MER →

Upphovsmannakonto

Upphovsmannakonto – Upphovsmannakonto är en skatteteknisk möjlighet för fria kulturarbetare att jämna ut inkomsterna mellan olika beskattningsår. Läs mer om upphovsmannakonto på skatteverkets hemsida.

LÄS MER →

Upphovsrätt

Upphovsrätt – Upphovsrätt är upphovsmans rätt till litterära och konstnärliga verk.

LÄS MER →

Upplåtelse

Upplåtelse – En upplåtelse är en viljeförklaring, varigenom innehavaren av en mer omfattande rättighet inom ramen för den rättigheten ger en särskild rättighet för annan person. Exempel på upplåtelse är arrende, uthyrning och pantsättning.

LÄS MER →

Upplupen ränta

Upplupen ränta – Upplupen ränta är en ackumulerad ränta som ännu inte påförts eller betalats.

LÄS MER →

Upplysningsskyldighet

Upplysningsskyldighet  – Upplysningsskyldighet är att vid en fastighetsförsäljning måste säljaren upplysa köparen om sådana fel och brister i fastigheten som han har kännedom om.

LÄS MER →

Uppsägning

Uppsägning – Meddelande om att avtalspart vill att ett avtal skall upphöra. Läs mer om uppsägning och övrig avtalsrätt här: Avtal & Köp.

LÄS MER →