Speciegods

Speciegods – Speciegods är ett individuellt bestämt gods. Läs mer: Avtal & Köp.

LÄS MER →

Speciesköp

Speciesköp – Speciesköp är köp av individuellt bestämt gods. Läs mer: Avtal & Köp.

LÄS MER →

Specifikationsköp

Specifikationsköp – Specifikationsköp är ett köpeavtal där varans utformning i något visst avseende inte blivit bestämd och köparen senare skall välja utformning.

LÄS MER →

Speditionsavtal

Speditionsavtal – Speditionsavtal är ett avtal som innebär att en person (speditör) skall för annans räkning ingå fraktavtal, avsända eller mottaga gods eller företa andra liknande sammanhängande handlingar.

LÄS MER →

Spioneri

Spioneri – Spioneri är ett brott mot rikets säkerhet som regleras bland annat i Tryckfrihetsförordningen:”spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt tillhanda obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörandeförsvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt,underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, varsuppenbarande för främmande makt kan medföra men förtotalförsvaret eller …

LÄS MER →

Spridningsfrihet

Spridningsfrihet – Spridningsfrihet är grundlagsskyddad frihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att sprida tryckta skrifter, filmer samt ljudupptagningar.

LÄS MER →

Spridningsrätt

Spridningsrätt – Spridningsrätt är ensamrätt för upphovsmannen att sprida exemplar av upphovsrättsligt verk.

LÄS MER →

Stagflation

Stagflation – Stagflation är ett konjunkturläge som kännetecknas av låg tillväxt, stor arbetslöshet samt hög inflation.

LÄS MER →

Ställföreträdare

Ställföreträdare – Ställföreträdare är en person som agerar för någon annans räkning, på grund av att denne inte kan eller får agera själv.

LÄS MER →

Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakt – Ställningsfullmakt är en fullmakt som ger arbetstagaren rätt att inom ramen för sin anställning sluta avtal å sin arbetsgivares vägnar.

LÄS MER →