Rwandatribunalen

Rwandatribunalen – Rwandatribunalen (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) inrättades av FN:s säkerhetsråd för att åtala och döma personer ansvariga för allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt begångna under folkmordet i Rwanda 1994.  

LÄS MER →

SA-skatt

SA-skatt – SA-skatt som betalas av delägare i handelsbolag samt för personer som fått sin F-skattsedel återkallad.

LÄS MER →

Sabotage

Sabotage – Sabotage är ett allmänfarligt brott som innebär att ”någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen …

LÄS MER →

Sakägare

Sakägare – Sakägare är en juridisk benämning på den person eller det företag som är berörd av en särskild fråga som är föremål för prövning i domstol eller av myndighet.

LÄS MER →

Säkerhet

Säkerhet – Säkerhet är lös- eller fast egendom alternativt borgen som kredittagaren lämnar till kreditgivaren som säkerhet för kredit.

LÄS MER →

Säkerhetsrätt

Säkerhetsrätt – Säkerhetsrätt är en rätt som ger borgenären säkerhet för att gäldenären fullgör framtida förpliktelse. Exempel på säkerhetsrätt är panträtt.

LÄS MER →

Sakframställning

Sakframställning – En sakframställning är en processrättslig term som betecknar den del av huvudförhandlingen då parterna framställer sina yrkanden samt grunderna för dessa. Vid brottmål innebär sakframställningen att åklagaren mer i detalj presenterar vad den misstänkte påstås ha gjort. Även bevis redovisas samt de eventuella vittnen som kommer att framträda under huvudförhandlingen. Läs mer om sakframställning vid brottmål här: http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Rattegangen/Sakframstallning-och-forhor/

LÄS MER →

Sakkunnig

Sakkunnig – Sakkunnig är en juridisk benämning på person med särskild fackkunskap som utsetts av domstolen eller kallats av part för att avge ett expertutlåtande. 

LÄS MER →

Sakrätt

Sakrätt – Sakrätt är en sammanfattande benämning på sådana rättigheter som inte bara måste respekteras av avtalsparterna utan också av tredje man. Exempel på sakrätter är panträtt och äganderätt.

LÄS MER →

Samäganderätt

Samäganderätt – Samäganderättsförhållande som kännetecknas av att två eller fler personer, utan att driva bolag, gemensamt äger viss egendom.

LÄS MER →