Panträtt

Panträtt – Panträtt är en rätt som ger borgenären (långivaren) säkerhet för att gäldenären (låntagaren) fullgör framtida förpliktelse. 

LÄS MER →

Partiell bodelning

Partiell bodelning – Partiell bodelning är när man bodelar endast en del av egendom som makar äger.

LÄS MER →

Partiell sublokation

Partiell sublokation – Partiell sublokation innebär uthyrning av en del av lägenheten, inneboende. Läs mer om sublokation.

LÄS MER →

Partnerskap

Partnerskap – 1 januari 1995 infördes den svenska partnerskapslagen (Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap) som innebar att två personer av samma kön kunde ingå registrerat partnerskap. Homosexuella som då registrerade partnerskap fick därmed samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som par som ingått äktenskap. Registrering fick ske om:  en av …

LÄS MER →

Partnerskapsförord

Partnerskapsförord – Partnerskapsförord är ett avtal mellan registrerade partners där det avtalas om att den egendom som tillhör eller som kommer att tillfalla någon av dem skall vara enskild egendom och således inte ingå i en eventuell bodelning i framtiden. Det kan vara frågan om arvegods som de vill behålla …

LÄS MER →
Patent

Patent

Patent – Ett patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Patentet kan gälla i upp till 20 år. Läs mer om patent här: http://www.prv.se/Patent/

LÄS MER →

Penningtvättslagen

Penningtvättslagen – Penningtvättslagen, SFS 2009:62, trädde i kraft 15 mars 2009. Den grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 oktober om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen omfattar banker och andra finansiella institut, …

LÄS MER →

Permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd – Med ett permanent uppehållstillstånd (PUT) har en utländsk medborgare rätt att bo och arbeta i Sverige. Han eller hon kan fritt resa in och ut ur landet. Läs mer om permanent uppehållstillstånd här: http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/asyl/put.html

LÄS MER →

Permanenta skiljedomstolen

Permanenta skiljedomstolen –  I 1899 års konvention om fredligt lösande av internationella tvister intogs en bestämmelse om att inrätta en permanent institution för att möjliggöra för inrättandet av skiljedomstolar. Den permanenta skiljedomstolen inrättades 1900 och började verka 1902. Den har sitt säte i Haag. Domstolen har jurisdiktion över alla ärenden …

LÄS MER →
Permittering

Permittering

Permittering – Med permittering avses att arbetet och lönebetalningen på arbetsgivarens initiativ avbryts för viss tid eller tillsvidare medan anställningsförhållandet i övrigt fortgår.

LÄS MER →