Överförmyndare

Överförmyndare – En överförmyndare har tillsyn över förmyndarskap, gode män och förvaltare samt att utreda ansökningar/anmälningar angående dessa.

LÄS MER →

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden är den nämnd som har ansvaret för:• Tillsynen över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning• Viss kontroll över i första hand föräldrar som har barn som innehar tillgångar över 8 basbelopp. Som förälder är du skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om dina barn har tillgångar som överstiger …

LÄS MER →

Överklagande

Överklagande – Ett överklagande är en begäran om överprövning av beslut eller dom.

LÄS MER →

Överlåtelse av hyresrätt

Överlåtelse av hyresrätt — Hyresrätt får överlåtas till annan. I en del fall bör tillstånd skaffas av hyresvärd och/eller hyresnämnd.

LÄS MER →

Övertrassera

Övertrassera – Förfarande varigenom en beviljad kredit överskrids kallas att övertrassera.

LÄS MER →

Påföljd

Påföljd – Med påföljd avses det straff som en domstol utdömer till någon som begått en brottslig gärning. Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård samt böter och fängelse är exempel på olika påföljder.

LÄS MER →

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift – Om du inte betalar räkningen i tid får du oftast en påminnelse. Företaget som du är skyldig pengar kan då ta ut en avgift för att skicka ut en påminnelse.

LÄS MER →
Pant

Pant

Pant – Pant är sak som lämnas som säkerhet för en skuld.

LÄS MER →
Pantbrev

Pantbrev

Pantbrev – Pantbrev är ett bevis för inteckningen av en fastighet hos Inskrivningsmyndigheten. Pantbrev förekommer även vid pantsättning av fartyg (skeppshypotek).  

LÄS MER →

Pantförskrivning

Pantförskrivning – Pantförskrivning är den skriftliga förklaring som en fastighetsägare gör när han pantsätter pantbrev hos en långivare.

LÄS MER →