Ordlista

Lag (2004:1100) om luftfartsskydd

Lag (2004:1100) om luftfartsskyddLag (2004:1100) om luftfartsskydd innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten.

Lag (2004:1100) om luftfartsskydd