Belastningsregister

BelastningsregisterBelastningsregister är ett Svenskt register som Rikspolisstyrelsen för. Belastningsregistret skall innehålla uppgifter om den som

* 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
* 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
* 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
* 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
* 5. har meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen. Lag (2009:102).


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *