Ordlista

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster – I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster tydliggörs kommunernas ansvar exempelvis på så sätt att allmänna vattentjänster skall tillhandahållas genom kommunala va-anläggningar och att kommunens ansvar knyts till ägandet av va-anläggningarna.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster