Behörighetsmissbruk

 Behörighetsmissbruk – Brott som innebär att någon missbrukar sin behörighet att i huvudmannens ställning företa viss rättshandling och därigenom skadar huvudmannen.

Brottsbalken 10 kap 6§: 

Den som  genom missbruk av behörighet att i annans ställe företaga rättshandling skadar denne eller med missbruk av behörighet att göra gällande skuldebrev eller dylik handling kräver vad annan tillkommer, dömes för behörighetsmissbruk till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om någon fordrar betalning jämlikt handling som ej blivit utgiven eller för gäld som redan är gulden eller ock kräver att utfå gods som han redan bekommit eller mot krav åberopar kvitto som icke utgivits.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *