Ordlista

Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott – I undantagsfall kan aktieägare/medlemmar bli personligt ansvariga för associationens förpliktelser även om de inte gjort sig skyldiga till någon överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Detta kallas för ansvarsgenombrott.